Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music
ČESKY POLSKI ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
        :: o nás


Společnost ABC Music vznikla koncem osmdesátých let minulého století, ještě v době totalitního režimu, kdy se její předmět činnosti (hudba, dramatická výchova, zpěv) plně odrážel v jejím názvu.

Poté, v průběhu let '90-tých, existovala jako první soukromá škola svého druhu (jesle, mateřská a základní) v bývalé České a Slovenské Federativní Republice (posléze v České republice), přičemž se předmět její činnosti značně rozšířil (např. o logopedii, cizí jazyky, reedukaci čtení). Tato změna byla nevyhnutelným krokem vzhledem k výsledkům nejmodernějšího výzkumu v oblasti elementární pedagogiky, kdy bylo zapotřebí výsledky onoho výzkumu značně „odzkoušet“, a to v co nejširším měřítku každodenní pedagogické praxe.

Nové desetiletí, století a tisíciletí nám přinesly další změnu, i když jsme stále institucí angažující se v oblasti vzdělávání. Nadále pořádáme a organizujeme odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, včetně lektorské činnosti a vydavatelské & nakladatelské činnosti.

Naše organizace získala Osvědčení o způsobilosti (akreditace), vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod čísly 5363/2018-1, a Ministerstvem školství Slovenské republiky pod číslem 2274/13766/2006/228/1, realizovat program v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):

projekt „Sfumato ® – Splývavé čtení ® aneb čtení pro všechny děti “.

Semináře se týkají revolučního přístupu k problematice výuky čtení:

  • nové metodiky čtení „Sfumato“ (aneb „Splývavé čtení“) 1
    - položení základů správné techniky čtení (plynulost je jedním z atributů);


  • interpretace čtenářského výkonu – „Jak na básničku“
    - položení základů intonačního vývoje a dramatického prvku;


  • pomůcek & hudebně dramatických materiálů
    - pouze pro elementární vyučování; hudební pohádky (Malé dětské muzikály).


V současné době se tento projekt vzdělávání učitelů v kontextu EU realizuje (v první fázi) v České republice, Polsku, Rakousku, Německu, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, a na Slovensku (ve fázi druhé a třetí pak v celoevropském a světovém měřítku).


1 O autorce – klikněte zde, prosím.


Copyright © 2023 ABC Music v.o.s. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved. Disclaimer.                          
ABC Music and its logo are registered trademarks; other trademarks are used under licence.